مراحل ثبت نام

علاقه مندان جهت شرکت در کلاسهای آموزشی می بایست در آزمون تعیین سطح موسسه شرکت نمایند. برای شرکت در آزمون تعیین سطح می بایست پیشتر از دفتر ثبت وقت قبلی تعیین نموده  .
(علاقه مندان برای شرکت در دوره های مکالمه از سطح مقدماتی نیاز به آزمون تعیین سطح نداشته و بلافاصله می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.)
پس از مشخص شدن سطح زبانی، زبان آموز مجاز به ثبت نام در ترم مربوطه خواهد بود. از آنجاییکه سیستم ثبت نام اتوماسیون بوده و با تکمیل ظرفیت بسته می شود لذا توصیه می گردد بلافاصله پس از تعیین سطح نسبت به نام نویسی خود اقدام نمایید.
توجه: علاقه مندان با هر سطح زبانی قبل از ثبت نام در این سیستم آموزشی در صورت نیاز به مشاوره می توانند از مشاوره رایگان همکاران ما در بخش آموزش در خصوص اهداف زبانی خود استفاده نمایند