برنامه هفتگی موسیقی

برنامه ارائه شده شامل آخرین تغییرات می باشد
جهت رزرو کلاس ها تماس بگیرید یا فرم هر رشته را میتوانید پر کنید
ردیفدوره موسیقیاستادروز های برگزاریثبت نام
1

ساز سنتور

استاد مصطفی تقوی آلاشتی
دوشنبه
سه شنبه
2
ساز ویولون

استاد حمید رضا یاوری
یک شنبه
چهارشنبه
3
ساز گیتار

استاد احسان احمدی
شنبه-یک شنبه-دو شنبه
سه شنبه -چهارشنبه
4
ساز سه تار

استاد مدینه امیر بیگی
شنبه
دوشنبه
5
ساز سه تار

استاد رحمان قزوینی
دوشنبه
6کیبورد
استاد حسن نوروزی
شنبه
7کیبورد
استاد رضا وهابی
شنبه
چهارشنبه
8سلفژ
استاد حسن نوروزی
شنبه
9پیانو
استاد رضا وهابی
شنبه
چهارشنبه
10پیانو
استاد حسن نوروزی
شنبه
11تار
استاد رحمان قزوینی
دو شنبه
12گروه نوازیمتغیرمتغیر
13دفمهدی یاوریپنج شنبه
14موسیقی کودکان
استاد طیبه مونسان
یک شنبه
15موسیقی کودکان
استاد سمیرا محمد زاده
دوشنبه
سه شنبه
16گیتار الکتریکبهنام بختیارشنبه
دو شنبه
17تنبکمهدی یاوریپنج شنبه
18تئوری موسیقیمتغیرتماس بگیرید