استاد سنتور

مصطفی تقوی

سابقه تدریس ۲۵ سال

سازنده ساز سنتور مارک تقوی

استاد و پدر مرتضی تقوی دارنده رتبه ۲۶ کنکور هنر (موسیقی)