متصدی مالی و آموزشی

سرکار خانم لیلا عزیززاده
سرکار خانم لیلا عزیززاده
کارشناسی معماری
متصدی مالی و آموزشی