مدرس زبان انگلیسی

زهرا مجیدی
زهرا مجیدی

لیسانس دبیری زبان

بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس در آموزشگاه ها و آموزش و پرورش