مدرس زبان انگلیسی

سمانه عبدالهی

کارشناسی طراحی لباس

تحصیل زبان از سال ۸۶

سابقه تدریس از سال ۹۰