مدیر عامل مجموعه های سفید

علی خان محمدی

مدیر عامل مجموعه های سفید

تاسیس اولین شعبه ۱۳۷۹

کارشناسی فیزیک هسته ای

ارشد روزنامه نگاری

دکترای روابط عمومی